Сделать свой сайт бесплатно

Реклама

Создай свой сайт в 3 клика и начни зарабатывать уже сегодня.

@ADVMAKER@
Группы страниц  Страницы
Հահյտարարագիր
05 Мая 2013

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ

 ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

 

Ստորև ներկայացվում են երկու աղյուսակներ, որոնք իրենցից ներ­կա­յաց­նում են պատմողական նկարագրություն (Հավելված 1) և հայ­տա­րա­րա­գիր` հիմնված «հետևիր կամ բացատրիր» սկզբունքի վրա (Հավելված 2):

Այն դեպքերում, երբ Ընկերությունը չի հետևում Կանոնագրքի կոնկ­րետ հոդվածի պահանջին, կարևոր է, որպեսզի «մեկնաբանություն» սյունա­կում համապարփակ բացատրություն տրվի չհետևելու պատճառների մասին: Կանոնագրքի կոնկրետ հոդվածի պահանջին չհետևելու դեպքում Ընկերությունը կարող է նաև նկարագրել այն քայլերը (այդպիսի քայլեր ձեռնարկված լինելու դեպքում), որոնք ապագայում կհանգեցնեն Կանո­նագրքի պահանջի կատարմանը:

Քանի որ Ընկերությունները տարբեր են և կարող են Կանոնագրքի պահանջներին չհետևելու կամ մասնակի հետևելու տարբեր պատճառներ ներկայացնել, յուրաքանչյուր ԿԿ Հայտարարագիր յուրահատուկ է ներկայաց­նող Ընկերության համար: Հետևաբար, «Մեկնաբանություն» սյունա­կի ստանդարտ շարադրանք գոյություն չունի:  

ԿԿ Հայտարարագիրը` երկու աղյուսակներով հանդերձ, պետք է ներառվի Ընկերության Տարեկան հաշվետվության մեջ (Կանոնագրքի 23-րդ գլուխ, 2-րդ մաս զ) պարբերություն) և հրապարակվի Ընկերության ինտերնետային կայքում (Կանոնագրքի 24-րդ գլուխ, 3-րդ մաս):

 

 

 


Հավելված 1. Կորպորատիվ Կառավարման Հայտարարագիր-Նկարագրական մաս

 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄ.  <<Տաշիրի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ

ՀԱՍՑԵ.                                     ՀՀ Լոռու մարզ ք. Տաշիր  Գրիբոյեդովի 3

ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԿԱՅՔ.

     ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ.

1.    ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ԽՈՍՔԸ

Ներածական խոսքում պետք է համառոտ ներկայացվի հաշվետու տարում Ընկերության կորպորատիվ կառուցվածքը և դրա բարելավման նպատակով ձեռնարկված քայլերը:

2.    ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Համաձայն Ընկերության կանոնադրության և Կորպորատիվ Կա­ռա­վարման Կանոնագրքի պահանջների, Ընկերությունը սահմանել է հետևյալ կորպորատիվ կառուցվածքը.

ա) Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով,

բ) Խորհուրդ,

գ) Խորհրդի հանձնաժողովներ (մանրամասն նշել),

դ) Գործադիր մարմին

Ընկերության նշանակալից բաժնետերերն են.

1. ՀՀ Կառավարություն, ի դեմս մարզպետի տիրապետում է 4067 բաժնետոմս, որը կազմում է Ընկերության կանոնադրական կապիտալի 100%-ը:

3.   ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ (ԲԸԺ)

1.     Հաշվետու տարում գումարվել են Տարեկան մեկ ընդհանուր ժողով:Այն տեղի է ունեցել ՀՀ Լոռու մարզպետարանում:

 

4.  ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

Խորհրդի գործառույթները                                                                                                     

   Արտացոլումը ընկերության կանոնադրության մեջ գտնվում է մշակման փուլում և կհրապարակվի սահմանված կարգով`պետական գրանցում ստանալուց հետո:

 

Խորհրդի կազմը

 2012թ դրությամբ, Ընկերության Խորհուրդը բաղկացած է հինգ անդամից  որոնցից երկուսը  գործադիր են,մեկը` ոչ գործադիր  և երկուսը   անկախ:

Համաձայն Կանոնագրքի 10-րդ հոդվածի և ընկերության կանոնադրու­թյան _______ հոդվածի [նշել Կանոնադրության համա­պա­տասխան հոդվածը], “Անկախ” է համարվում Խորհրդի այն անդամը, ով.

1.               Վերջին 3 տարվա ընթացքում ընկերությունում  գործադիր ղե­կավար պաշ­տոն չի զբաղեցրել, չի աշխատել ընկերությունում կամ դրա հետ փոխկապակցված այլ ընկերությունում, բացառությամբ որպես խոր­հր­դի անդամ պաշտոնավարելուց:

2.    Վերջին 3 տարվա ընթացքում ընկերությունից կամ ընկերության հետ փոխկապակցված անձանցից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն չի ստացել որևէ  վարձատրություն, բացառությամբ որպես խորհրդի ան­դամ ստացած վարձատրությունից:

3.  Վերջին 3 տարվա ընթացքում ինչպես ուղղակիորեն, այնպես էլ որ­պես գործընկեր, նշանակալից բաժնետեր, խորհրդի անդամ, գործա­դիր մարմնի ղեկավար կամ հաշվապահ, չի ունեցել նյութական բնույ­թի որևէ գործարար հարաբերություն, այդ թվում` վարկ կամ փոխա­ռություն ստանալու և տրամադրելու հետ կապված, ընկերության  կամ ընկերության հետ փոխկապակցված անձանց հետ:

4. Վերջին 5 տարվա ընթացքում չի հանդիսացել ընկերության  գործող կամ նախկին արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի, նրա հետ փոխկապակցված ընկերությունների բաժնետեր կամ աշխատող:

5.  Վերջին 10 տարվա ընթացքում 6 տարուց ավելի չի հանդիսացել Ընկերու­թյան  խորհրդի անդամ և չի հանդիսանում վերոհիշյալ ան­ձանցից որևէ մեկի ընտանիքի անդամ:

6.  Չի հանդիսանում ընկերության նշանակալից բաժնետեր կամ նրա ներկայա­ցուցիչ ցուցակված ընկերությունների դեպքում (նշանակալից է համարվում իր հետ փոխկապակցված անձանց հետ միասին ընկերության 10-ից ավելի տոկոս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփա­կա­նատեր հանդիսացող բաժնետերը):

 

          ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Պաշտոնը և անունը

Գործադիր[1]

Ոչ գործադիր[2]

Անկախ

Խորհրդի անդամ է սկսած`

1.      Նախագահ` Ռ.Պողոսյան

 

 

անկախ

 

2.      Անդամ`       Ա. Բեգջանյան

 

 

անկախ

 

3.      Անդամ`       Վ.Չալաբյան

գործադիր

 

 

 

4.      Անդամ`       Ա.Մկրտչյան

գործադիր

 

 

 

5.      Անդամ`        Հ.Աղեկյան

 

Ոչ գործադիր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Խորհրդի գործադիր անդամը Ընկերության ղեկավարման մեջ ներգրսվված անձ է: Համաձայն Կանոնագրքի, խորհրդի ոչ գործադիր անդամը ներգրավված չէ ընկերության ղեկավարման մեջ:

                                                                                                                                  Խորհրդի անդամների համառոտ կենսագրությունները` ներառյալ Կանո­նա­գրքի 12(4) հոդվածով նախատեսված տեղեկությունները` տարիքը, մասնագիտությունը, հիմնական պաշտոնը, քաղաքացիությունը, այլ ընկերու­թյուններում ունեցած պաշտոնները, որոնք առնչվում են խորհրդի անդամի պարտականությունների կատարման հետ, նշանակման օրը, պաշտոնավարման ընթացիկ ժամկետը, վերջին 3 տարվա աշխատան­քա­յին փորձը, ընկերությունում և փոխկապակցված ընկերություններում բաժ­նետոմ­սերի ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետումը, ինչպես նաև խորհրդի անդամի անկախ լինելու հանգամանքը, տարվա ընթացքում խորհրդի անդամների պաշտոնաթողության և պաշտոնանկության, նրանց գոր­ծառույթ­ների, ինչպես նաև Խորհրդի հանձնաժողովներին անդա­մության վերաբերյալ տեղեկությունները բացահայտված են Ընկերության տարեկան հաշվետվության մեջ, որը հասանելի է ընկերության ինտերնետային կայքում ______ [նշել համապատասխան հղումը].


ԿԱՄ

Խորհրդի անդամների համառոտ կենսագրությունները` ներառյալ Խոր­հր­դի անկախ անդամների վերաբերյալ տվյալները, տարվա ընթաց­քում խորհրդի անդամների պաշտոնաթողության և պաշտոնանկության, նրանց գործառույթների, ինչպես նաև Խորհրդի հանձնաժողովներին ան­դամու­թյան վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացվում են ստորև.

 

Նախագահ` Ռուզաննա  Ռազմիկի Պողոսյան

Ծնվել է 06.09.1971թ.

Կրթությունը`  Բարձրագույն

 1988-1995թթ ընդունվել և ավարտել է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի մանկաբուժական ֆակուլտետը:

1994-1995թթ անցել է ինտերնատուրա  Արաբկիր բժշկական համալիր-երեխաների և դեռահասների առողջության ինստիտուտում: Որտեղ և շնորհվել է բժշկի որակավորում`մանկաբույժի մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային փորձառությունը`

1995-2001թթ աշխատել է Վանաձորի թիվ 2 մանկական հիվանդանոցում` որպես մանկա- բույժ:

2001-2006թթ աշխատել է Վանաձորի թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի մակական-սո- մատիկ բաժանմունքում`որպես մանկաբույժ:

2006թ-ից աշխատում է ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության առողջապահության բաժնի գլխավոր մասնագետ:

Հիմնական որակավորում

Ընկերությունում աշխատած տարիները` Ընկերության խորհրդի նախագահ է    19.01.2012թ-ից:

Անդամությունը Ընկերության կամ այլ Ընկերությունների Խորհրդի հանձնաժողով(ներ)ին

Անձնական պարտականություններ և խնդիրները` Կազմակերպում է խորհրդի աշխատանքները, գումարում է խորհրդի նիստերը և նախագահում դրանք,հետևում նիստերի արձանագրությունների վարմանը:

Աշխատանքը այլ Ընկերություններում/խորհուրդներում:


Գործադիր տնօրենը` Խորհրդի անդամ Վալիկո Սեմյոնի Չալաբյան

 Ծնվել է -16.02.1962թ

Կրթությունը` Բարձրագույն

Աշխատանքային փորձառություն

1983-1989թթ ընդունվել և ավարտել է  Արխանգելսկու պետական բժշկական ինստիտուտի բուժական ֆակուլտետը:

1989-1990թթ անցել է ինտերնատուրա   Արխանգելսկու պետական բժշկական ինստիտուտում: Ուր շնորհվել է բժիշկ մանկաբարձ-գինեկոլոգի որակավորում:

1990-1993թթ աշխատել է Մեծավանի գյուղական բժշկական տեղամասում` որպես բժիշկ մանկաբարձ-գինեկոլոգ:

1993-1994թթ աշխատել Կալինինոյի հիվանդանոցի կանանց կոնսուլտացիայում` որպես բժիշկ մանկաբարձ-գինեկոլոգ:

1994թ-ին տեղափոխվել է նույն ընկերության ծննդաբերական բաժանմունք` որպես բժիշկ մանկաբարձ-գինեկոլոգ:

29.12.2008թ-ից մինչ օրս աշխատում է <<Տաշիրի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ում` որպես տնօրեն:

Ընկերության խորհրդի անդամ է 19.01.2012թվականից:

Անձնական պարտականություններ և խնդիրներ

1.     Տնօրինում է ընկերությանը պատկանող գույքը,կատարում է ֆինանսական գործարքներ ընկերության անունից:

2.     Կնքում է պայմանագրեր,ինչպես աշխատանքային,այնպես էլ գործարքային:

3.     Իրավասության սահմաններում տալիս է հրամաններ,հրահանգներ և դրանց կատարման համար ցուցումներ:

Աշխատանքն այլ Ընկերություններում` չունի:


Խորհրդի անդամ` Արտավազդ Սուրենի Բեգջանյան

Ծնվել է 26.08.1965թ

Կրթությունը` Բարձրագույն

1984-1988թթընդունվել և ավարտել է Երևանի ժողտնտեսության ինստիտուտի պլանա-տնտե- սագիտական ֆակուլտետը:

Աշխատանքային փորձառությունը`

1988-1989թթ աշխատել է Կիրովականի կարի արտադրական միավորումում`որպես աշխատանքի գիտական կազմակերպության ինժեներ:

1989-1990թթ տեղափոխվել է կարի արտադրական միավորման թիվ 1 ֆաբրիկա` որպես տնտեսագետ:

1990-1991թթ  տեղափոխվել է կարի արտադրական միավորման թիվ 6 ֆաբրիկա` որպես գլխավոր հաշվապահ:

1991թ նշանակվել է թիվ 6 ֆաբրիկայի աշխատանքի կազմակերպիչ` աշխատավարձի և պլանատնտեսագիտական բաժնի պետ:

Այժմ աշխատում է ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչությունում` որպես գլխավոր մասնագետ:

Ընկերությունում աշխատած տարիներ

Ընկերության խորհրդի անդամ է 19.01.2012թ-ից:

Անդամություն Ընկերության կամ այլ Ընկերությունների Խորհրդի հանձնաժողովներին

Անձնական պարտականությունները և խնդիրները` զբաղվում է Խորհրդի ընդհանուր  և ֆինանսական հարցերով:

Աշխատանքն այլ Ընկերություններում/խորհուրդներում/:

 

Խորհրդի անդամ` Ալլա Հովհաննեսի Մկրտչյան

Ծնվել է  13.09.1950թ

Կրթությունը` բարձրագույն

1968-1974թթ ընդունվել և ավարտել է Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի բուժական ֆակուլտետը:

1974-1975թթ անցել է ինտերնատուրա Երևանի Հանրապետական հիվանդանոցում և շնորհվել է բժիշկ թերապևտի որակավորում:

1975թ ընդունվել է աշխատանքի Կալինինոյի բուժ միավորումում` որպես շտապ օգնության բժիշկ:

1980թ տեղափոխվել է նույն միավորման ստացիոնար բաժանմունք` որպես թերապևտ:

1986թ նշանակվել է մեթոդ կաբինետի  վարիչ:

2001թ-ից մինչ օրս աշխատում է <<Տաշիրի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ում` որպես փոխտնօրեն բուժ գծով:

Ընկերության խորհրդի անդամ է 19.01.2012թ-ից:

Անձնական պարտականությունները և խնդիրները` զբաղվում է ընկերության խորհրդի ընդհանուր հարցերով:


Խորհրդի անդամ` Հայկ Սամվելի Աղեկյան

Ծնվել է 30.07.1969թ

Կրթությունը` բարձրագույն

1990-1996թթ ընդունվել և ավարտել է Յարոսլավլի պետական բժշկական ինստիտուտի բուժական ֆակուլտետը:

1996-1997թթ անցել է ինտերնատուրա   Յարոսլավլի պետական բժշկական ինստիտուտում և շնորհվել է բժիշկ մանկաբարձ-գինեկոլոգ որակավորում:

1997-1999թթ աշխատել է Սնեժնագորսկի հիվանդանոցում` որպես  մանկաբարձ-գինեկոլոգ:

1999թ ընդուվել է աշխատանքի <<Տաշիրի հիվանդանոց>>ՊՓԲԸ-ում` որպես հերթապահ բժիշկ:

2005թ նույն ընկերությունում նշանակվել է` որպես մանկաբարձ-գինեկոլոգ կանանց կոնսուլտացիայում:

2009թ-ից համատեղությամբ աշխատում է նաև ծննդաբերության բաժանմուքում` որպես մանկաբարձ-գինեկոլոգ:

Ընկերության խորհրդի անդամ է 19.01.2012թ-ից:

Անձնական պարտականությունները և խնդիրները` զբաղվում է ընկերության խորհրդի ընդհանուր հարցերով:

 

Խորհրդի գործունեությունը

2012 թվականի ընթացքում , Խորհուրդը գումարել է երեք նիստ`  առանց հեռակա քվեարկության:

 

Խորհրդի անդամների մասնակցությունը Խորհրդի նիստերին ունի հետևյալ պատկերը.

Պաշտոն և անուն

Նիստերին մասնակցությունը անձամբ

Նիստերին մասնակցությունը հեռակա կարգով

Նիստերի քանակը, որոնց պետք է մասնակցեր

1.    Նախագահ  `Ռ. Պողոսյան

անձամբ

 

3

2.    Անդամ`         Ա.Բեգջանյան

անձամբ

 

3

3.    Անդամ`         Վ.Չալաբյան

անձամբ

 

3

4.    Անդամ`         Ա.Մկրտչյան

անձամբ

 

3

5.    Անդամ`          Հ.Աղեկյան

անձամբ

 

3

6.    Անդամ`_______________

 

 

 

7.    Անդամ`______________

 

 

 

 

Խորհրդի աշխատանքի գնահատումը

Խորհուրդն չի ընդունել  գնահատման քաղաքա­կա­նություն: Խորհուրդը որոշել է մշակել և իրականացրել  գնա­հատման քաղաքականություն :

 

Գնահատման արդյունքում արված հիմնական առաջարկներն են.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

[լրացնել ըստ անհրաժեշտության]

 

5.   ԽՈՐՀՐԴԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԸ

Խորհուրդը ստեղծել է  աուդիտի  հանձնաժողով.

 

Աուդիտի հանձնաժողով

Աուդիտի հանձնաժողովը բաղկացած է երեք անդամից.

Աուդիտի հանձնաժողովի բոլոր անդամները Խորհրդի անդամ են:

Աուդիտի հանձնաժողովի անդամներն են.

ԱՈՒԴԻՏԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Պաշտոն և անուն

Ոչ-գործադիր

Անկախ*

Աուդիտի հանձնաժողովի անդամ է սկսած`

1.      Նախագահ`  Ռ.Պողոսյան

 

անկախ

 

2.      Անդամ`        Ա.Մկրտչյան

գործադիր

 

 

3.      Անդամ`        Հ.Աղեկյան

Ոչ գործադիր

 

 

*Եթե Աուդիտի հանձնաժողով ստեղծված չէ, կամ անդմաները ոչ-գործադիր կամ անկախ չեն, համառոտ բացատրել, թե ինչու:

 

Աուդիտի հանձնաժողովի գործառույթները և պարտականությունները սահ­ման­ված են Աուդիտի հանձնաժողովի Կանոնակարգով, որը հաստատ­վել է Խորհրդի կողմից 14.02.2012թ:

 Աուդիտի հանձնաժողովը հաշվետու է խորհրդին, սահմանում է բարելա­վում պահանջող հիմնահարցերի շրջանակը, առաջարկություններ է ներ­կա­յաց­նում Խորհրդին ձեռնարկվելիք քայլերի վերաբերյալ, և իրականաց­նում է հետևյալ բացառիկ գործառույթները`  

ա.  հետևել ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների ամբո­ղ­ջա­կանությանը և ընկերության ֆինանսական գործունեությանը վերա­բե­րող հայտարարություններին` դիտարկելով  դրանցում տեղ գտած կարևոր պնդումները ֆինանսական հաշվետ­վողականության վերաբերյալ, վերա­նայել եռամսյակային և տարե­կան հաշվետվու­թյունները և Խորհրդին ու ԲԸԺ-ին առաջար­կու­թյուն ներկայացնել դրանց հաստատման վերաբերյալ,

բ. վերանայել ընկերության ներքին վերահսկողության, ներքին աուդիտի, ինչպես նաև իրավական ակտերին և այլ պահանջ­ներին հա­մա­պատասխանելու և ռիսկերի կառավարման համակարգերը, 

գ.  դիտարկել ընկերության ներքին աուդիտի գործունեությունը,

դ.  արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի ընտրության, նրա աշխատանքի պայմանների վերաբերյալ առաջարկություններ ներ­կա­յացնել խորհրդին, դրանք` ԲԸԺ-ի ընդհանուր ժողովի քն­նարկ­մանը և վերջնական հաստատմանը ներկայացնելու համար, 

ե. ստանալ և քննարկել արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի հաշվետվությունը` այդ թվում ներքին հսկողության թերություն­ների վերա­բերյալ նրա բարձրացրած բոլոր հիմնահարցերը և առա­ջա­րկու­թյունները,

զ. դիտարկել և ստուգել արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի անկախությունը, օբյեկտիվությունը և աուդիտի գործընթացի արդ­յունա­վե­տությունը` հաշվի առնելով համապատասխան ներ­պետա­կան մասնա­գիտական և օրենսդրական պահանջները,

է.  նվազագույնը տարեկան մեկ անգամ հանդիպել արտաքին աուդիտն իրականացնող անձին` քննարկելու աուդիտի հետ կապված հար­ցերը:

 

Աուդիտի հանձնաժողովի գործունեությունը

2012 թվականի ընթացքում  Աուդիտի հանձնաժողովը գումարել է մեկ նիստ , որոնցից 1 առկա, իսկ0 հեռակա քվեարկության կարգով: Որի ընթացքում քննարկվել է ընկերության ֆինանսական վիճակը:

 

Մասնակցությունը Աուդիտի հանձնաժողվի նիստերին

Պաշտոն և անուն

Նիստերին մասնակցությունը անձամբ

Նիստերին մասնակցությունը հեռակա կարգով

Նիստերի քանակը, որոնց պետք է մասնակցեր

8.    Նախագահ`   Ռ. Պողոսյան

անձամբ

 

         1

9.    Անդամ           Ա.Մկրտչյան

անձամբ

 

         1

10. Անդամ`         Հ.Աղեկյան

անձամբ

 

         1

 

 

6.  ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆ

Ընկերության գործադիր մարմինը բաղկացած է գլխավոր տնօրենից: Վերջինիս համառոտ կենսագրությունը,ինչպես նաև նրա գործառույթների ու պարտականությունների համառոտ բնութագիրը ներառված է Ընկերության տարեկան հաշվետվության մեջ և կորպորատիվ կառավարման հայտարարագրի 4-րդ գլխում, որպես խորհրդի անդամ:

 

 

7.   ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ

Ընկերության ներքին աուդիտի ստորաբաժանում չի ստեղծել;

 

8.   ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Ընկերության կորպորատիվ քարտուղարն է <<Տաշիրի բժշկական կենտրոն>>ՓԲԸ-ի տնտեսագետ Հասմիկ Գևորգյանը, ով նշանակվել է Խորհրդի 14.02.2012թվականի  որոշմամբ:

Ընկերության կորպորատիվ քարտուղարը իր գործառույթներն իրա­կանացնում է համաձայն Կանոնագրքի 22-րդ հոդվածի:

 

9.    ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ

Ընկերության արտաքին աուդիտն իրականացնող անձ չի նշանակվել:

10.  ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ընկերության տարեկան հաշվետվությունը ներկայացվել և հաստատվել է Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում` __________ [նշել երբ]

Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է Կանոնագրքի 23-րդ հոդվածով սահմանված ողջ տեղեկությունները և տեղադրված է Ըն­կե­րության ինտերնետային կայքում ____________ [նշել համապատասխան հղումը]:

 

Ստորագրված է

Խորհրդի նախագահ__________

Գլխավոր գործադիր տնօրեն_________

Հավելված 2. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ –

«Հետևիր կամ բացատրիր»

 

Կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրք

հիմնահարց

Այո/Ոչ

Մեկնաբանություններ/Բացատրություն

Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի (ԲԸԺ) իրավասությունները և բաժնետերերի իրավունքները

1.                 

Ընկերության կանոնադրությունը նախա­տեսում է հս­տակ ըն­թացա­կարգեր, որոնք բաժնետերերին հնա­­րավորություն են ըն­ձեռում հաղորդակցվել ԲԸԺ-ից առաջ և քննար­կել քվեար­կության հարցերը:

 

ոչ

[Եթե այո, ապա նշել համապատասխան հոդվածները և պաշտոն­յային, ով պատասխանատու է այդ քա­ղա­քականության իրականաց­ման համար]

2.                 

ԲԸԺ-ի օրակարգը և համապատասխան այլ փաս­տաթղթերը բաժնետերերը ստացել են ԲԸԺ-ից առ­նվա­­զն 21 օր առաջ:

ոչ

[նշել ԲԸԺ-ի գումարման օրը և թե երբ է ուղարկվել օրակարգը]

3.                 

ԲԸԺ-ի օրակարգը ներառում է քվեար­կու­թյան դրվե­լիք հար­ցերի վերաբերյալ որո­շումների նախագծերը, ինչպես նաև Խորհրդի կողմից ԲԸԺ-ի հաստատմանը ներ­կայացված աուդիտն իրականացնող անձի անու­նը:

 

ոչ

 

4.                 

Ընկերության կանոնադրությունը սահ­մա­նում է հստակ ընթա­ցա­կարգեր, որոնք բա­ժ­նե­տերերին հնարավորություն են ընձե­ռում քվեարկել հեռակա կարգով (օր. էլեկտրո­նային քվեարկությամբ):

 

ոչ

[Եթե այո, ապա նշել համապատասխան հոդվածները և պաշ­տոնյային, ով պատասխանատու է այդ քաղա­քականության իրակա­նացման համար]

5.                 

Ընկերության կանոնադրությունը սահ­մա­նում է հս­տակ ընթա­ցակարգեր, որոնք բաժ­­նետերերին հնա­րա­վորություն են ըն­ձե­ռում նշանակել ներկա­յա­ցու­ցիչ:

ոչ

[Եթե այո, ապա նշել համապատասխան հոդվածները և պաշ­տոնյային, ով պատասխանատու է այդ քաղա­քականության իրակա­նացման համար]

6.                 

Արդյո՞ք բաժնետերերը ԲԸԺ-ում քվեարկում են քվեա­թերթիկ­ների միջոցով: (Այս կարգը կարող է չգործել միայն մեկ բաժ­նե­տեր ունե­ցող ընկերությունների դեպ­քում):

 

ոչ

 

Ունի մեկ բաժնետեր

7.                 

Արդյո՞ք բաժնետերերը իրավունք ունեն հարցեր տալու ժողո­վի գումարումից մինչև 10 օր առաջ:

այո

 

8.                 

Արդյո՞ք Խորհուրդը Ժողովի ժամանակ պատաս­խա­նել է բաժնետերերի հարցերին:

այո

 

9.                 

Արդյո՞ք բաժնետերերը իրավունք ունեն հարցեր տալ­ Ժո­ղո­վի ժամանակ:

այո

 

10.              

Արդյո՞ք Խորհուրդը պատասխանել է առաջադրված բոլոր հարցերին:

այո

 

Շահութաբաժինների վճարման քաղաքականություն

11.              

Ընկերությունն ունի շահութաբաժինների վճարման քաղա­քա­կանություն, որը մշակ­վել է խորհրդի կող­մից, հաստատվել է ԲԸԺ-ում և հրապարակվել է Ըն­կերու­թյան ինտեր­նետային կայքում:

 

ոչ

 

Ներկայացվում է լիազոր մարմնի հաստատմանը

12.              

Շահութաբաժինների վճարման քաղա­­քականությունը ներառում է  վճարվելիք շա­հութաբաժնի նվազագույն գործա­կիցը (payout ratio):

 

այո

 

50%

Պետությունը որպես սեփականատեր [միայն Պետական ընկերությունների համար]

13.              

Պետությունն արդյո՞ք չի միջամտում Պետա­կան Ընկերության (ՊԸ) առօրյա ղեկա­վարմանը:

ոչ

 

14.              

Պետությունը հրապարակել է սեփա­կա­նության քա­ղա­քա­­կանություն, որը սահ­մա­նում է պետական սե­փա­­կանության ընդհանուր նպատակները, այն հա­տուկ նպատակները, որոնց պետք է հասնել, ինչպես նաև արդյո՞ք ընկերությունը ֆինանսա­վորվում է իր շահույթների հաշ­վին, թե ամբողջովին կամ մասնա­կիորեն ֆինա­նսա­վորվում է պետության կողմից:

 

 

ոչ

 [Եթե այո, ապա նշել համապատասխան պաշտոն­յային, ով պատասխանատու է այդ քաղաքա­կանու­թյան իրականացման համար]

15.              

Արդյո՞ք ՊԸ-ը մատուցում է այնպիսի ծա­ռա­­յու­թյուն­ներ, որոնք, համաձայն պե­տա­կան քաղաքա­կա­նու­թյան, կարող են մա­տուցվել միայն պետական  հատ­վածի կող­մից:

այո

1.Մոր և մանկան առողջության պահպանում

2.Առաջնային բուժ. Օգնություն

3.Սոց.անապահով խմբերին մատուցվող ծառայություն

4.Տարափոխիկ հիվանդությունների կանխարգելում

Խորհուրդ

Խորհրդի անդամների նշանակումը

16.              

Խորհրդի անդամների թեկնածությունների առաջա­դրումը ԲԸԺ-ին զուգակցված է առաջա­դրված թեկ­նա­ծուի պաշտոնի նկարագրով և համառոտ կենսա­գրա­կանով, որտեղ շարա­դրված են ստանձնելիք պար­տա­կանությունները, գոր­ծա­ռույթ­ները և կենսա­գրա­կան տվյալները:

 

 

այո

 

 

17.              

Խորհրդի անդամների առաջադրված թեկ­նածուների պաշ­տոնի նկարագիրը ջնջել և համառոտ կենսա­գրականները հրա­պա­րակվել էն Ընկերության ին­տերնե­տային կայքում` ԲԸԺ-ից առնվազն 30 օր առաջ:

ոչ

 

Խորհուրդ. Գործունեության մոնիթորինգ

18.              

Խորհուրդը, համաձայն գնահատման քա­ղա­­քա­կա­նության, դիտարկում է գործա­դիր մարմնի գոր­ծունեու­թյունը:

ոչ

Գտնվում է մշակման փուլում

19.              

Խորհուրդն իրականացնում է իր գոր­ծու­նեության արդյունա­վետության տա­րե­կան գնահատում` համա­ձայն հաս­տատ­ված գնա­­­հատման քաղաքակա­նու­թյան:

ոչ

Գնահատման քաղաքականություն չունի

Խորհրդի նիստերի հաճախելիություն

20.              

Խորհրդի  նիստերին  խորհրդի  անդամ­ների մասնակ­ցության մասին տվյալները ներառված են ԿԿ Հայ­տա­­րարագրի նկարագրա­կան մասում և/կամ ըն­կերու­թյան տարեկան հաշ­վետ­վությունում:

 

այո

 

ՊԸ-ն Խորհրդի անդամներին ներկայացվող պահանջները

21.              

Արդյո՞ք ՊԸ-ն խորհրդի անդամները բա­ցա­հայտում են քաղա­քական միա­վո­րում­ներին իրենց անդա­մու­թ­յունը:

ոչ

 

22.              

Այն քաղաքացիական ծառայողները, ովքեր ի պաշտոնե կարգավորիչ իրավա­սություն­ներ ունեն տվյալ ՊԸ-ն նկատ­մամբ, արդյո՞ք ընդգրկվում են տվյալ      ՊԸ-ն խորհրդի կազ­մում:

այո

Մասնագետները հասարակական հիմունքներով ընդգրկված չեն

 

Խորհրդի անդամները պետք է նշանակվեն և պաշտո­նա­վարեն նվազագույնը 3 տարի, բացառու­թյամբ եթե պաշտո­նանկ են ար­վում կարգա­պա­հական խախտումների կամ պար­տա­կանու­թյուն­ների ոչ պատշաճ կա­տա­ր­ման հիմքերով:

 

այո

 

Խորհրդի անդամների վերաբերյալ տվյալները

23.              

Ինչպես պահանջվում է Կանոնագրքով, տա­րեկան հաշվետվությունը և/կամ ԿԿ հայտարարագրի նկա­րագրական մասը ման­րամասն տեղեկություններ է պա­րու­նա­կում խորհրդի անդամների մասին:

 

այո

 

Խորհրդի նիստերի տարեկան պլան

24.              

Ցուցակված ընկերությունների և ՊԸ-ների խորհրդի նիստերը պետք է հրավիրվեն նվազագույնը եռամ­սյա­կը մեկ անգամ: 

ոչ

2012թ գումարվել է 3/երեք/ նիստ

25.              

Խորհրդի նիստերը գումարվում են հա­մա­ձայն հաստատված տարեկան պլանի: Խորհրդի նիստերի օրակարգը և դրան ուղեկ­­ցող փաստաթղթերը Խոր­հրդի անդամ­ներին են ուղարկվում նիստի օրվանից  առնվազն 10 օր առաջ:

 

այո

 

Խորհրդի նախագահը

26.              

Խորհրդի նախագահի և գլխավոր գոր­ծա­դիր տնօրենի պաշտոննները չեն համա­տեղ­­վում:

այո

 

27.              

Ընկերության կանոնադրությամբ հստակ տարան­ջատված են Խորհրդի նախագահի և գլխավոր գոր­ծադիր տնօրենի իրավա­սու­թյունները:

ոչ

Փոփոխման ընթացքում է

28.              

Խորհրդի նախագահը պատասխանատու է, որ­պեսզի խորհրդի նորընտիր անդամ­ներն իրենց  պաշ­տո­նավարման սկզբում  պատ­շաճ ծանուցվեն ընկերության և իրենց պարտականությունների մա­սին: Ընկերու­թյունն ունի խորհրդի անդամների համար նախատեսված ուսուցման ծրագրեր:

 

ոչ

                                                                                              ուսուցման ծրագրեր նախատեսված չեն

Խորհրդի անդամների գործունեության վնասների ապահովագրումը և նրանց ազատումը պատասխանատվությունից

29.              

Ընկերության կանոնադրությունը դրույթներ է պարու­նակում խորհրդի անդամներին այն վնասների փոխ­հատուցումից ազատելու վերաբերյալ, որոնք վրա են հասել նրանց պաշտոնական պարտա­կանու­թյուն­ների իրա­­­կանացման հետևանքով: Ընկերու­թյունն ապահովագրվել է Խորհրդի անդամ­ների գործունեու­թյան վնասների ռիսկից:

 

 

այո

 

Աուդիտի հանձնաժողով

30.              

Ընկերությունները պարտավոր են ստեղծել խորհրդի ոչ-գործադիր անդամներից բաղ­կացած աուդիտի հանձնաժողով, որտեղ մեծամասնությունը, ինչպես նաև հանձնա­ժողովի նախագահը պետք է լինեն անկախ:

 

այո

 

31.              

Աուդիտի հանձնաժողովի բոլոր անդամ­ները համա­պատասխան որակա­վորում ունեն ֆինանս­ների, հաշ­վապա­հության, աու­դի­տի և ներքին հսկ­ողու­թյան հար­ցերում:

 

ոչ

 

32.              

Աուդիտի հանձնաժողովը հետևում է ընկերության ֆինանսական հաշ­վետ­վու­թյունների ամբողջակա­նութ­յանը և ըն­կե­րության ֆինանսական   գործունեու­թյանը  վե­րա­բե­րող հայտարարություններին` դի­տար­կելով  դրան­ցում տեղ գտած կարևոր պն­դում­ները ֆինանսական հաշվետվողա­կա­նության վե­րա­­բերյալ, վերանայում եռամս­­­յա­­­կային և տարեկան հաշվետվու­թյուն­ները և Խորհրդին ու ԲԸԺ-ին առա­ջար­կություն ներկայացնում դրանց հաս­տատ­ման վերա­բերյալ:

 

 

այո

 

33.              

Աուդիտի հանձնաժողովը նվազագույնը տա­րեկան մեկ անգամ հանդիպում է ար­տաքին աուդիտն իրա­կա­նացնող անձին` քննարկելու աուդիտի հետ կապ­ված հար­ցերը: 

 

ոչ

 

Արտաքին աուդիտ չունենք

34.              

Աուդիտի հանձնաժողովը պատասխա­նատու է վերանայելու ընկերության ներքին վերահսկո­ղու­թյան, ներքին աուդիտի, ինչպես նաև ռիսկերի կա­ռա­վարման համա­կարգերը: 

 

այո

 

35.              

Աուդիտի հանձնաժողովը պատասխա­նա­տու է ար­տա­քին աուդիտն իրակա­նացնող անձի ընտրության, նրա աշխա­տանքի պայ­ման­ների վերաբերյալ առա­ջարկություններ ներ­կա­յացնել խորհրդին, դրանք` ԲԸԺ-ի ընդ­հանուր ժողովի քննարկ­մանը և վերջ­նական հաստատմանը ներ­կա­յաց­նելու հա­մար:

 

 

 

ոչ

 

36.              

Աուդիտի հանձնաժողովը մշակել է ար­տա­քին աու­դիտն իրականացնող անձի անկա­խության չա­փո­րոշիչ­ներ:

ոչ

 

37.              

Աուդիտի հանձնաժողովը դիտարկել է արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի անկախությունը` համաձայն հաստատված չափորոշիչների, և արդ­յունք­ները ներառվել են տարեկան հաշվետվու­թյու­նում:

 

ոչ

 

38.              

Աուդիտի հանձնաժողովը պահում է իր նիստերի արձանագրությունները:

այո

 

 

 

 

Комментарии: 0 Просмотры: Группа: Հայտարարագիր